UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PROGRAMU "PITY 2012" FIRMY NEONET CONSULTING S.C.

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
FIRMA NEONET CONSULTING S. C. JEST SKŁONNA UDZIELIĆ UŻYTKOWNIKOWI BEZPŁATNEJ LICENCJI NA PROGRAM "PITY 2012" (zwany dalej PROGRAMEM) JEDYNIE POD WARUNKIEM, ŻE UŻYTKOWNIK ZAAKCEPTUJE WSZYSTKIE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ ("Licencja").

Wczytując lub uruchamiając Program lub jego podmoduły lub umieszczając lub kopiując Program lub jego podmoduły na dysk twardy twojego komputera, do jego pamięci RAM lub innego systemu przechowywania użytkownik zaświadcza, że przeczytał niniejszą Licencję, rozumie ją i zgadza się na podleganie wszelkim jej warunkom i postanowieniom.

Jeśli Użytkownik nie akceptuje postanowień niniejszej licencji, musi natychmiast (1) przerwać instalację (lub odinstalować) lub użytkowanie Programu oraz wszelkich innych materiałów powiązanych z Programem, (2) całkowicie usunąć wszystkie egzemplarze Programu i wszelkie powiązane z nim pliki z swego komputera.

1. NADANIE LICENCJI.
Program zostaje nadany Użytkownikowi na zasadzie licencji przez firmę NEONET CONSULTING S.C., a jego użytkowanie podlega warunkom niniejszej Licencji. Firma NEONET CONSULTING S.C. nadaje Użytkownikowi ograniczone, osobiste i niewyłączne prawo i licencję na użytkowanie Programu w sposób opisany w dokumentacji.

Licencja na używanie programu jest bezpłatna.

Użytkownik korzystający z programu wyraża zgodę na to, aby Program automatycznie uzupełnił w zeznaniu pola nazwy, numeru KRS oraz celu szczegółowego w ramach wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.

2. OGRANICZENIA.
Firma NEONET CONSULTING S.C. i/lub jej licencjodawcy posiadają tytuł, prawo autorskie i inne prawa autorskie do Programu. Program zawiera materiały objęcie prawem autorskim, tajemnice handlowe i inne zastrzeżone materiały. Użytkownik nie może kasować informacji o prawach autorskich ani żadnych innych zastrzeżonych opisów na oryginalnym egzemplarzu Programu. Użytkownik nie może dekompilować, modyfikować, odwracać procesu produkcji, deasemblować lub w inny sposób reprodukować Programu.

3. ROZWIĄZANIE UMOWY.
Niniejsza Licencja ma charakter ciągły i może zostać rozwiązana jedynie na mocy podpisanej przez obie jej strony pisemnej umowy. Zdefiniowane powyżej prawa Użytkownika do użytkowania Programu mogą jednak: (i) wygasnąć w każdej chwili, jeśli użytkownik zniszczy Program; lub (ii) wygasną natychmiast, bez informacji o tym ze strony firmy NEONET CONSULTING S.C., jeśli użytkownik nie wypełni jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Licencji (w takim wypadku Użytkownik musi zniszczyć Program).

4. ZRZECZENIE OGÓLNE.
FIRMA NEONET CONSULTING S.C. ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI KUPIECKICH, PRZYSTOSOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU, LUB GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA NEONET CONSULTING S.C. NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W PROGRAMIE SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. ŻADNA USTNA LUB PISEMNA INFORMACJA LUB ZAWIADOMIENIE PRZEKAZANE FIRMIE NEONET CONSULTING S.C. LUB KTÓREMUKOLWIEK Z UPOWAŻNIONYCH PRZEZ NEONET CONSULTING S.C. PRZEDSTAWICIELI NIE UTWORZY GWARANCJI ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB NIE ZWIĘKSZY ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE LOKALNE PRZEPISY NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ JAKICHŚ Z POWYŻSZYCH FORM ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC POWYŻSZE ZRZECZENIE MOŻE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA.

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
FIRMA NEONET CONSULTING S.C. (LUB JEJ PRACOWNICY LUB LICENCJODAWCY) NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU, NAWET ZANIEDBANIA, ODPOWIADAĆ ZA SZKODY OKREŚLONE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE POWSTAŁE W POWIĄZANIU Z PROGRAMEM, W TYM TE BĘDĄCE EFEKTEM UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA PROGRAMU, NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA FIRMY NEONET CONSULTING S. C. O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.

6. Wybór prawa.
NINIEJSZĄ LICENCJĘ NALEŻY INTERPRETOWAĆ W OPARCIU O PRZEPISY POLSKIEGO KODEKSU CYWILNEGO I POLSKIEGO PRAWA AUTORSKIEGO.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie zostanie uznane za zastępujące lub umniejszające jakiekolwiek prawne zadośćuczynienia firmy NEONET CONSULTING S.C. za jakiekolwiek naruszenia niniejszej Licencji lub stosownych przepisów prawa. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Licencji okazałoby się niemożliwe do wprowadzenia w życie, pozostała jej część pozostaje w mocy.

Powrót do strony głównej